Regenerative Architecture

Diplome_maquette Chihiro Kobayashi, Yusuke Takano, Kyohei Takahashi